Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Ön az 4CR.HU (a továbbiakban: „Webáruház”) Adatvédelmi nyilatkozatát olvassa!
Az Ön által látogatott Webáruházhoz tartozó www.4cr.hu weboldal üzemeltetője és egyben az adatok kezelője:

Cégnév: Pellek Industries Kft
Cégjegyzékszám: 19 09 516752
Székhely: 8553, Lovászpatona Rákóczi Ferenc utca 113
Adószám: 24757082-2-19
Közösségi adószám: HU24757081
Törvényes képviselő: Pellek Krisztián ügyvezető
E-mail cím: info@4cr.hu
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 12010855-01417549-00100008

Az Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban úgy is, mint „Nyilatkozat”) az Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott és Öntől begyűjtött bármely adat Szolgáltató által történő kezelésével kapcsolatos előírásokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Amennyiben nem ért egyet az Adatvédelmi nyilatkozat előírásaival, úgy kérjük, hogy a Weboldalt ne használja és ne adjon meg a Weboldal használatához a Szolgáltató által kért semmilyen, különösen nem személyes adatot! Amennyiben a Weboldalt használja továbbra is, vagy adatot szolgáltat Szolgáltató számára, úgy azt Szolgáltató úgy tekinti, hogy Ön elfogadta az Adatvédelmi nyilatkozat előírásait és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Mielőtt bármilyen adatot kér Öntől a Szolgáltató, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását fogja kérni. Kérjük, mielőtt ennek elfogadásáról dönt, olvassa végig az Adatvédelmi nyilatkozatot és ennek ismeretében jelölje meg, hogy azt elfogadta! Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az abban foglalt módon Szolgáltató az Ön adatait begyűjtse, tárolja, feldolgozza, kezelje.

A Webáruházban való vásárlás feltételezi, hogy Ön ismeri az internet lehetőségeit és korlátait, elfogadja azokat, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő, felmerülhető hibákra! Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat elvesztéséért, az internet hálózatban bekövetkező bármely működési hiba, meghibásodás vételi eszközökben, bármely szoftver nem megfelelő működése, bármilyen programhiba technikai bekövetkezéséért!

Az internetes adatküldés csak titkosított kapcsolat estén biztonságos. Kérjük ellenőrizze az SSL digitális aláírás hitelességét. A Szolgáltató mindet megtesz az Ön személyes adatainak biztonságáért. Az adatküldés saját felelősségre történik. Az adatokat és információkat, miután a Szolgáltató megkapta, a saját szigorú biztonsági eljárásai és szabályai szerint kezeli, és gondoskodik arról, hogy az azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

 

A jelszó használata esetén Ön felel az ezen jelszóval kapcsolatos adatvédelemért. Ne közölje ezt a jelszót senkivel. Ön (és kizárólag és egyedül Ön) felel teljes mértékben azért, ha adatait harmadik féllel közli.

A Weboldal látogatóit Szolgáltató nem kötelezi regisztrációra az oldalon történő böngészéshez. Regisztráció csak megrendelés esetén szükséges. Ehhez a Szolgáltató által kért űrlapot kell kitölteni pontosan és a valóságnak megfelelően. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ön által megadott személyes és egyéb adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli és azokat csak az általa nyújtott szolgáltatásokhoz használja fel a jelen Nyilatkozat szerint.

Az Adatvédelmi nyilatkozat 2017.10.1. napjával lép hatályba. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot az Ön Weboldalon történő tájékoztatása mellett bármikor módosítsa. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben.

A Szolgáltató biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti előírásokat, feltételeket az Ön adatainak biztonságos tárolásához, kezeléséhez és betartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban vállalt kötelezettségeket, és a vonatkozó jogszabályok követelményeit. Gondoskodik arról, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megtesz mindent annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja az ez irányú kötelezettségek teljesítésére.

Minden információt, amit Ön közöl, a Szolgáltató biztonságos szerveren tárolja.

Amennyiben kérdései, megjegyzései és kérései vannak jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és az általa biztosított jogokkal kapcsolatban, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatban, ezeket írásban nyújtsa be a Weboldalon vagy jelen okiratban megjelölt címen (e-mailben is elég).

Az Ön személyes adatainak feldolgozásakor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) előírásai alkalmazandók.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az alábbi linken érhető el: www.4cr.hu/aszf

 1. A Szolgáltató Ön által átadott, Öntől begyűjtött adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően veszi fel, kezeli és dolgozza fel a jelen Nyilatkozatban megjelölt célokra.
 2. Az adatkezelés érintettjei a Weboldalon regisztrált személyek. Szolgáltató az ő adataikat kezeli.
 3. Értelmező rendelkezések a Infotv. 3. §-a szerint:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. Az adatok közlése önkéntes, arra megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozat alapján kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során az Ön által közölt személyes adatok kezelésre kerüljenek. Bizonyos adatok közlése a Weboldal használatához kötelező. Amennyiben úgy dönt, hogy ezen adatokat nem kívánja megadni, úgy nem élvezheti a Weboldal szolgáltatásait.

Amennyiben személyes és egyéb adatait (pl. elérhetőség) megadja, úgy ezzel kifejezetten engedélyezi, hogy kapcsolatba lépjen Önnel a Szolgáltató az általa kínált szolgáltatás teljesülése érdekében. A kapcsolatfelvétel történhet írásban (pl. postai levél, e-mail, üzenet – SMS, MMS stb.) vagy szóban (pl. telefonhívás stb.).

 1. Szolgáltató az adatbázisát maga kezelia Nyilatkozatban foglaltak szerint, azt belső munkatársai jogosultak megismerni, nem adja el, nem adja ki, nem teszi közzé, nem engedményezi és nem ruházza át. A Szolgáltató a megrendelések teljesítése, kiszállítás, elszámolás rendezése, könyvelés érdekében adatfeldolgozót (fuvarozó, könyvelő, pénzügyi szolgáltató) vehet igénybe.
 2. Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozók:

 1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
  Email: info@gls-hungary.com
  Cg. 13-09-111755
  Adószám: 12369410-2-44
  Tevékenység: futárszolgálat
  Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése
  Adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/adatvédelmi-szabályzat
 2. Pellek Industries Kft.
  Székhely: 8553 Lovászpatona, Rákóczi Ferenc utca 113.
  Email: support@pellekindustries.com
  Cg. 19 09 516752
  Adószám: 24757081-2-19
  Tevékenység: webmester, hírlevél kiküldése, adatfeldolgozás, marketing, reklámszolgáltatás, logisztika,
  Továbbított adatok: felhasználónév, telefonszám, e-mail cím, vásárlás adatai
  Az adattovábbítás célja: hírlevél, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, segítség

Amennyiben bármilyen kifizetéshez szükséges adatot közvetlenül a Szolgáltatóval közöl (ideértve pl. a bankszámlaszámot termék-visszaszolgáltatáskor), ezt olyan mértékben továbbítja a Szolgáltató a harmadik félnek számító pénzügyi szolgáltatónak, amennyire szükséges a pénzvisszafizetés vagy pénzkifizetés megvalósulásához.

A fentieken túlmenően adatok továbbítása kizárólag az Ön hozzájárulásával kerül sor, kivéve, ha az adatszolgáltatást a törvény a Szolgáltató számára kötelezően előírja.

Ön bármikor kérheti a futárszolgálat, online fizetést biztosító pénzügyi szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatai mielőbbi törlését. A könyvelés a hatályos jogszabályokban előirt határidőig kezeli az jogszabályok által előírt adatokat.

 1. A Szolgáltató adatkezelésének és adattárolásának céljaa Weboldalon nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Célja továbbá, hogy a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan és gyorsan teljesítse ( házhoz szállítás, tájékoztatás hírlevél útján, az Önt érdeklő termékek, szolgáltatások felajánlása, a Weboldal tartalmának hatékonyabb bemutatása, a vásárlás személyre szabása, az Ön szükségleteire végzett marketing elemzés és statisztikai kutatás, piackutatás elvégzése, a termékekkel kapcsolatos információk átadása az Ön kérésére, a Weboldal használatával kapcsolatos feltételek és kikötések módosításáról való tájékoztatás, a Nyilatkozatban foglalt egyéb célok elérése érdekében, honlapfejlesztés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése). A Nyilatkozatban foglalt céloktól eltérő célokra Szolgáltató az adatokat nem használhatja fel.
A Szolgáltató e céljából kezelheti az Ön azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, egyéb, Ön által önkéntesen megadott adatokat.

Amennyiben az adatfelvétel céljától eltérő célra akarja felhasználni a Szolgáltató az Ön adatát, úgy erről előzetesen tájékoztatja és az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül azt arra nem használhatja. Ön ezt a felhasználást megtilthatja.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 1. Az adatkezelés jogalapjaa Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) rendelkezései.
 2. A Szolgáltató az Ön által megadott adatok valódiságát nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért és helyességéért nem felel. Elektronikus kézbesítési cím megadása esetén Önnek kell gondoskodnia arról, hogy az e-mail címről csak Ön vegye igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.
 3. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz Ön hozzájárul, vagy azt a törvény (törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben), a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Ha a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 1. Az adatkezelés időtartamaaz adatok önkéntes szolgáltatásától, a regisztrációtól kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetében az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A megadott adat törlésére a törlési kérelem elküldését követően kerül sor. A Szolgáltató a kérelem beérkezését követő 5 napon belül törli a rendszerből az adatokat. A naplózott technikai adatokat a rendszer, az utolsó látogatás dátumának kivételével, amit automatikusan felülír, a naplózás időpontjától számítva addig tárolja, míg annak törlésére vonatkozó kifejezett kérés Öntől nem érkezik. Ugyanígy, amennyiben a Hírlevélről leiratkozik, a törlést követően a Szolgáltató már nem küld Önnek hírlevelet.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, cégtörvény, adótörvények) meghatározott őrzési kötelezettségnek a teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A törlési kérelmet a Szolgáltató jelen iratban és a Weboldalon közölt címére küldje meg.

 1. Kezelhető adatok köre:Ezek az adatok az adatkezelés céljának megvalósulásához technikailag elengedhetetlenek, a cél eléréséhez alkalmasak. A Weboldal által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, születési dátum, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám; regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, a Weboldalon levő űrlapok kitöltése során vagy a Weboldalra publikálás során közölt információ; a Weboldalon keresztül végzett ügyletek részletei, valamint megrendelések teljesülésének részletei; a Szolgáltató által szponzorált vagy szervezett versenyen vagy akción való részvételkor közölt információk; azokat az információkat, amelyeket Ön akkor közöl, amikor Szolgáltatóval bármilyen kommunikációs csatornán kapcsolatba lép; felmérésekben való részvételkor, valamint felmérések kitöltésekor közölt információk; a Szolgáltatóval való telefonbeszélgetések hangfelvételei.

A fentieken túl a Weboldal használata során kezelésre kerülnek azok a számítógépes adatok (látogatás, belépés dátuma és időpontja, az érintett számítógép IP címe, operációs rendszer és böngésző típusa, előzőleg látogatott weboldal címe, helyszíne, forgalomra vonatkozó adatok) az Ön külön nyilatkozata, cselekménye nélkül, amiket saját maga rögzít a rendszer és amik a Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vétele során generálódnak, ezeket Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok során automatikusan rögzíti. Ezek az adatok azonban a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók. A weblap html kódja Szolgáltató független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amiket azok szolgáltatói képesek gyűjteni.

A fizetési folyamat vagy egy pénz-visszatérítési eljárás során, illetve az Ön által rendeléskor választott fizetési mód függvényében előfordulhat, hogy a bankszámlájára, betéti kártyájára vagy hitelkártyájára vonatkozó információkat közöl egy harmadik félnek számító pénzügyi szolgáltatónak. Ezeket az adatokat arra használják, hogy teljesítsék az Ön által kezdeményezett kifizetést Szolgáltató felé, illetve az általa kezdeményezett pénzvisszatérítést Önnek. Ebben az esetben a fizetési adatokat közvetlenül a harmadik félnek számító pénzügyi szolgáltatóval közli, nem a Szolgáltatóval, ezért esetlegesen az ő adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak vonatkozhatnak Önre. Nézze át ezeket az információkat és feltételeket a kiszemelt fizetési mód kiválasztása előtt. Szolgáltató nem kapja meg, nem menti el és nem kezeli a kifizetési adatokat, de adatot kérhet a harmadik félnek számító pénzügyi szolgáltatótól a fentebb leírt célok teljesítése, teljesülése végett. A Szolgáltató a fizetéshez szükséges fentiekben írt adatokat közli a pénzügyi szolgáltatóval.

Szolgáltató csak abban az esetben kezeli ezeket az adatokat, ha Ön a fizetési adatait közvetlenül vele közli. Például, amikor Ön közli a bankszámla adatait a pénzvisszatérítés érdekében termékvisszaküldés esetén.

Bármikor ingyenesen visszavonhatja hozzájárulását jelen Adatvédelmi Nyilatkozathoz, töröltetheti regisztrációját, leiratkozhat a Hírlevélről, visszavonhatja az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti adatai törlését. Kérését írásban nyújtsa be a Weboldalon vagy jelen iratban megjelölt címen (e-mailben elég). A hozzájárulás visszavonása nem alkalmazható a már folyó ügyletekre. Amennyiben semmilyen ügylet nem ment végbe a hozzájárulása visszavonásáig, illetve leiratkozásáig, törli adatait a Szolgáltató a rendszerből, hogy azokhoz ne lehessen a továbbiakban hozzáférni.

Ön az alábbi adatait módosíthatja a weboldalon: felhasználónév, jelszó, vezeték-, keresztnév, e-mail cím, szállítási, számlázási cím, telefonszám.

 1. Cookie-k (sütik) kezelése:Szolgáltató, illetve a külső szolgáltatók a testre szabott szolgáltatás érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot (cooki) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Webáruházra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni Öntől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: a Weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama a session (átmeneti) cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, ezek az adatok a látogatást követően azonnal törlődnek automatikusan. Arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyan és biztonságosan tudjon működni. A persistent (állandó) cookie-k a felhasználói élmény érdekében kerülek beépítésre, a tárolás időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz.

A sütik letiltásáról, fogadásáról, leállításáról, kikapcsolásáról, törléséről általában a böngésző menüsorában látható „segítség” funkció ad bővebb tájékoztatást, általában ezen funkció az adatvédelem menüpont alatt található. Amennyiben nem kívánja a sütiket használni, úgy telepítsen blokkoló kiegészítőt, vagy kapcsolja be a letiltáshoz szükséges funkciót.

Az Ön hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Külső szerverek segítik a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes tájékoztatást adni. Elérhetőségük: www.google.com/analytics. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: …

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, úgy telepítse böngészőjében az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. Hírlevelek, üzenetek, figyelmeztetések, direktmarketing:Önnek lehetősége van arra, hogy kifejezetten és előzetesen hozzájáruljon személyes adatai és/vagy elérhetőségei (e-mail, telefonszám) közlésekor a Weboldalon, hogy a Szolgáltató ezekre az elérhetőségekre hírleveleket, üzeneteket és egyéb levélben, e-mailen, üzenetben (SMS), push üzenetben vagy telefonhívásban kommunikált figyelmeztetéseket küldjön Önnek, az azzal kapcsolatos adatait kezelje. Önnek joga van ezt elutasítani, vagy hozzájárulását visszavonni. Ezeket a közleményeket többet között emberi beavatkozással vagy anélkül küldi a Szolgáltató a direkt marketing céljaira, vagy hogy a Szolgáltató által kínált hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat, akciókat, új funkciókat a Szolgáltató reklámozza Önnek. Az adatszolgáltatás ebben az esetben is önkéntes.

Ön bármikor ingyenesen élhet elutasítási jogával, illetve visszavonhatja hozzájárulását ahhoz, hogy hírleveleket, üzeneteket vagy figyelmeztetéseket kapjon, illetve a Szolgáltató az adatait kezelje. Az adatkezelés a feliratkozástól a leiratkozásig, a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Ezt megteheti: használva a hírlevelekben, üzenetekben és/vagy figyelmeztetésekben erre a célra feltüntetett link, vagy a Weboldalon levő profilban a megfelelő részben használva a letiltásra, elutasításra, vagy hozzájárulás visszavonására szolgáló opciót, vagy a push üzenetek esetén, használva az Ön készülékének ezen célú beállításait, vagy e célból kommunikálva Szolgáltatóval annak jelen okiratban és a Weboldalon közölt elérhetőségei valamelyikén. Ebben az esetben a Szolgáltató hírlevelekkel, ajánlatokkal, üzenetekkel, e-mailben nem fogja keresni.

 1. Tájékoztatáshoz való jog. (Infotv. 14-19.§ )
  Kérelmezheti a Szolgáltatónál
  a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Ön kérelmére az Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Ön személyes adatai körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást a Szolgáltató csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről a Szolgáltató a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) Ön – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha Ön ezen jogok bármelyikével élni szeretne, kérését írásban nyújtsa be a Weboldalon és jelen iratban is megjelölt címen (e-mailben vagy aláírt, keltezett levélben).

Ön tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, melyről Önt értesíti írásban. A tiltakozást a jelen iratban írt címre küldje.

 1. Irányadó törvények és illetékesség (ideértve az adatvédelmi hatóságokat is)

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat, és minden ezekből a feltételekből és a beszerzési szerződésből eredő és ehhez kapcsolódó probléma megoldásában a magyar jog, Magyarország jogszabályai az irányadóak.

Magyarország bíróságai és adatvédelmi hatóságai jogosultak egyedül a jelen Adatvédelmi nyilatkozatból eredő vagy ehhez kapcsolódó vitás kérdések eldöntésére.

A Szolgáltató esetleges jogsértése esetén Ön

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében pert kezdeményezhet a törvényszéken, illetve
– eljárást indíthat a Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu , +36-1-3911400, www.naih.hu);

Amennyiben a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.